среда, 7. март 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта у Улици Војислава Илића број 33

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС и 50/13, 132/14 и 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта у Улици Војислава Илића број 33, на катастарској парцели 7488 К.О. Звездара у Београду


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 7. до 14. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Урбанистички пројекат израдило је Привредно друштво за инжењеринг, консалтинг и трговину „ALEXTRA” d.o.o. из Београда, Његошева 46/25
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а., Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до 14. марта 2018. године.