понедељак, 12. март 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 54/17 - за партију 8, јаја

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку добара у отвореном поступку - Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликованe по партијама (јавна набавка број 54/17, за партију 8 – Jaja)

Обавештење