петак, 13. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 81/17, партија 5

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку 81/17 – Потрошни материјал за одржавање исправности и хигијене службених аутомобила Градске управе, за партију 5 - Уља и средства за подмазивање

Обавештење