недеља, 15. април 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 5. априла 2018. године утврдила је Нацрт измена плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт измена плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. априла до 18. маја 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 24. маја 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 18. маја 2018. године.