понедељак, 16. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/18

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 5/18 – Осигурање запослених и радно ангажованих, на период од две године

Позив и документација везани за јавну набавку