понедељак, 7. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/17, партија 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број број  9/17 добра –  Канцеларијски материјал, обликовану у 12 партија, за партију 5 – фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање

Обавештење

Документација везана за јавну набавку