понедељак, 7. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 54/17, партија 9

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку добара у отвореном поступку број 54/17 - Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликованe по партијама, за партију 9 – Алкохолна пића, вина и пива

Обавештење

Документација везана за јавну набавку