понедељак, 9. јул 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 2/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”ֲ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1/7

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 2/18, добра – Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку