понедељак, 9. јул 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 3/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 3/18, добра – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Обавештење

Документација везана за јавну набавку