понедељак, 9. јул 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 5/18, партије 1, 2, 3 и 6

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 5/18, добра – Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија
за партије 1, 2, 3 и 6

Обавештење

Документација везана за јавну набавку