петак, 13. јул 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 5/18, партије 4 и 5

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 5/18, добра- Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија, за партије 4 и 5

Обавештење

Документација везана за јавну набавку