петак, 13. јул 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и  68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 20/18 – Извођење радова на реконструкцији климатизације, вентилације, микроклиме, система за стабилно гашење пожара и осветљење депоа Историјског архива Београда

Позив и документација везани за јавну набавку