понедељак, 23. јул 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/18

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Београд, Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Сушени лигнит, пелет, течни нафтни гас, брикети и мрки угаљ за потребе предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, основних и средњих школа града Београда, обликованa у 5 (пет) партија у отвореном поступку за јавну набавку добара (jавна набавка број 7/18)

Позив и конкурсна документација