среда, 25. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/18

На основу члана  55, 57, и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

oбјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда
у отвореном поступку јавне набавке радова број 14/18 – Реконструкција електричних спратних разводних ормана и унутрашњих електро инсталација у пословној згради у улици Устаничка број 64 у Београду

Позив и документација везани за јавну набавку