петак, 27. јул 2018.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/18

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

27. марта 43-45, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку- услуга у отвореном поступку - Израда студије: „Анализа саобраћајних незгода у раскрсницама у Београду”, (јавна набавка број 10/18)

Позив и конкурсна документација