среда, 15. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 6/18

 На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 6/18 – Услуга техничког одржавања зграда и опреме Градске управе града Београда, на период од две године, обликовано по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку