четвртак, 16. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 1/18, партија 2

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 1/18, добра – Средства за одржавање хигијене, за партију 2 - Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија

Обавештење

Документација везана за јавну набавку