четвртак, 16. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 9/18, партије 1 и 4

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 9/18 – Канцеларијски материјал, 
обликован у 12 партија, за партије 1 и 4

Позив и документација везани за јавну набавку