петак, 17. август 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/18

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга број 8/18 – Штампање публикације „Квалитет животне средине у Београду“ за 2017. годину

Позив и документација везани за јавну набавку