уторак, 21. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 14/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 14/18, добра- Свеже месо , обликовану у три партије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку