среда, 22. август 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова број 5/18 -Прикључење грејних инсталација објекта ОШ „Јајинци” на дистрибутивни систем природног гаса

Обавештење

Документација везана за јавну набавку