недеља, 26. август 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измене плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 14. августа 2018. утврдила је Нацрт измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт измене плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 27. августа до 25. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 11. октобра 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. септембра 2018. године.