понедељак, 27. август 2018.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања

На основу решења градоначелника број: 463-4296/18-Г од 18.06.2018. год. и број: 020-4928/18-Г од 17.07.2018. год, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности-станова на којима је носилац права јавне својине Град Београд

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2

оглашава

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:
1. - Стан-гарсоњера у стамбеној згради у ул. Салвадора Аљендеа бр.2 у Београду; 
- површина стана: 21 м2
- почетна цена: 14.994,00 EUR;
- износ депозита: 7497,00 EUR у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;
2. - Стан-гарсоњера у стамбеној згради у ул. Миријевски булевар бр.54 у Београду; 
- површина стана: 20 м2
- почетна цена: 17.000,00 EUR;
- износ депозита: 8500,00 EUR у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;
3. – Стан у стамбеној згради у ул.Сењанина Иве бр.16 у Београду;
- површина стана: 23м2
- почетна цена: 12.374,00 EUR
- износ депозита: 6187,00 EUR у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;
4.  – Стан у стамбеној згради у ул.Никодима Милаша бр.8 у Београду
- површина стана: 21 м2
- почетна цена: 24.360,00 EUR
- износ депозита: 12.180,00 EUR у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;
5. – Стан-гарсоњера у стамбеној згради у ул.Чеде Мијатовића бр.1 у Београду
- Површина стана: 25 м2
- Почетна цена 42.250,00 EUR
- износ депозита: 21.125,00 EUR у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

Разгледање наведених непокретности је сваког радног дана, од 29. августа до 7. септембра 2018. године од 11 до 15 часова, уз обавезну претходну најаву.

НАПОМЕНЕ:
Наведене непокретности отуђују се у виђеном стању без права купаца на накнадну рекламацију.
На наведеним непокретностима могуће је да постоји дуг за утрошак електричне енергије, по основу неизвршених обавеза претходних корисника.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 11. септембра 2018. године доставе потпуне пријаве. Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује. Лица која су заинтересована за куповину више непокретности из овог огласа, морају доставити пријаву за сваку непокретност посебно.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Потпуна пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу;
Уз пријаву правна лица достављају:
- извод из регистра привредних субјеката (не старији од датума објављивања огласа)
- потврда о пореском идентификационом броју
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потпуна пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана.
Физичко лице уз пријаву доставља фотокопију личне карте.
Ако је то лице приватни предузетник уз пријаву доставља:
- извод из регистра надлежног органа (не старији од датума објављивања огласа)
- потврда о пореском идентификационом броју
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника.

Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен уз непокретност за коју се пријављују.
Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.
Све потребне информације, текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита, као и увид у документацију у вези са наведеним непокретностима (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности стана и др.), могу се добити у Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, I спрат, канцеларија број 156, телефон број 011/2753-763, у времену од 9 до 15 часова.

Последњи дан за подношење пријава је 11. септембар 2018. године.

Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.

Пријаве за учешће у јавном надметању потребно је поднети на писарници Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 или послати поштом.
Пријава за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац.

Јавно надметање ће се одржати 14. септембра 2018. године у 10 часова у Великој сали на 20. спрату пословне зграде Градске управе града Београда, Улица краљице Марије бр. 1.

III ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности-станова на којима је носилац права јавне својине град Београд, образована решењем градоначелника број: 020-4928/18-Г од 17.07.2018. год.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену непокретности, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.
Исплата купопродајне цене је у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 10 ( десет ) радних дана од одржавања јавног надметања.
Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 (десет) радних дана од дана уплате купопродајне цене.