понедељак, 27. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 10/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 10/18, добра - Рачунари

Обавештење

Документација везана за јавну набавку