понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 19/18

У складу са чланом 116. став 1. а у вези са чланом 112. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број  124/2012, 14/2015 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 19/18 услуге – Израда претходне студије оправданости са израдом Генералног пројекта за привођење намени СРЦ „Пионирски град”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку