уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојеће базне станице мобилне телефоније „БГ – Сјеничка” - БГ388, БГУ388, БГЛ388, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 1106 КО Врачар, у улици Кнеза од Семберије 3, на подручју градске општине Врачар у Београду, на захтев носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Taковска 2.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ – Сјеничка” - БГ388, БГУ388, БГЛ388, коју је израдила Лабораторија „W-LINE” из Београда.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).