четвртак, 30. август 2018.

Секретаријат за саобраћај

Исправка обавештења о продужењу рока за јавну набавку број 4/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд

Због грешке до које је дошло приликом одређивања новог рока за отварање понуда, Наручилац Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај објављује исправку Обавештења о продужењу рока за подношење понуда од 27.08.2018. год.
Наручилац је у објављеном Обавештењу навео да продужава рок за подношење понуда за 30 дана али је грешком као нови датум отварања понуда навео 26.09.2018. године. Последњи дан рока од 30 дана пада у нерадни дан, односно у суботу 29.09.2018. год., због чега се као нови рок за подношење понуда оређује 1.10.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

На основу чл. 55 став 1. тачка 11., чл. 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добра - „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“ (јавна набавка број 4/18)

Обавештење