понедељак, 3. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/18

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
27. марта 43-45, Београд

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у отвореном поступку за јавну набавку услуга – „Сакупљање, транспорт и третман отпада у циљу заустављања загађења и отклањања штете и опасности од штете у животној средини”, редни број јавне набавке 10/18

Позив и конкурсна документација