среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „CUPPER RECYCLING” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

На захтев носиоца пројекта предузећа „CUPPER RECYCLING” д.о.о. из Зрењанина, Бечејска 46/А, спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складиштења стакленог крша, на катастарској парцели број 994/1 КО Крњача, у улици Панчевачки пут број 81, на подручју градске општине Палилула у Београду.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и расположивих података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).