четвртак, 6. септембар 2018.

Град Београд

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу члана 4. став 7. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16 и 113/17) и члана 4. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС”, број 17/16)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за буџетску инспекцију

оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 


I Орган у коме се радно место попуњава: 
Град Београд - Служба за буџетску инспекцију, Београд, Краљице Марије 1.

II Радна место која се попуњавају:
Служба за буџетску инспекцију – Сектор за буџетску инспекцију директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Београда - Одељење за буџетску инспекцију индиректних корисника буџетских средстава града Београда

1. Радно место под редним бројем 15. – Буџетски инспектор у Одељењу за буџетску инспекцију индиректних корисника буџетских средстава града Београда, у звању саветника - 1 извршилац.
Опис послова: Врши инспекцијску контролу материјално–финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава; предузима законом прописане мере у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости и неправилности; обавља сложене послове који су одређени од стране непосредног руководиоца, уз повремени надзор непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, заменика директора и директора. За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, заменику директора и директору. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 15: Познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Закона о инспекцијском надзору, Закона о јавним набавкама и Закона о прекршајима - усмено; вештина комуникације - усмено.

Служба за буџетску инспекцију – Сектор за буџетску инспекцију општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина - Одељење за буџетску инспекцију општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина 

2. Радно место под редним бројем 20. – Буџетски инспектор у Одељењу за буџетску инспекцију општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина, у звању саветника - 1 извршилац.
Опис послова: Врши инспекцијску контролу материјално–финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава; предузима законом прописане мере у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости и неправилности; обавља сложене послове који су одређени од стране непосредног руководиоца, уз повремени надзор непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство; обављаи друге послове по налогу непосредног руководиоца, заменика директора и директора. За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, заменику директора и директору. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 20: Познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Закона о инспекцијском надзору, Закона о јавним набавкама и Закона о прекршајима - усмено; вештина комуникације - усмено.

Служба за буџетску инспекцију – Сектор за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда - Одељење за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда 

3. Радно место под редним бројем 25. – Буџетски инспектор у Одељењу за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда, у звању саветника - 1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијску контролу материјално–финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава; предузима законом прописане мере у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости и неправилности; обавља сложене послове који су одређени од стране непосредног руководиоца, уз повремени надзор непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, заменика директора и директора. За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, заменику директора и директору. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 25: Познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Закона о инспекцијском надзору, Закона о јавним набавкама и Закона о прекршајима - усмено; вештина комуникације - усмено.

Служба за буџетску инспекцију – Сектор за студијско-аналитичке и нормативно-правне послове буџетске инспекције - Одељење за студијско-аналитичке и нормативно-правне послове буџетске инспекције 

4. Радна места под редним бројем 30. и 31. – Буџетски инспектор у Одељењу за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда, у звању саветника - 2 извршиоца

Опис послова: Врши инспекцијску контролу материјално–финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава; предузима законом прописане мере у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости и неправилности; обавља сложене послове који су одређени од стране непосредног руководиоца, уз повремени надзор непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, заменика директора и директора. За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, заменику директора и директору. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 30. и 31: Познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, Закона о инспекцијском надзору, Закона о јавним набавкама и Закона о прекршајима - усмено; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: 
Град Београд - Служба за буџетску инспекцију, Београд, Краљице Марије1.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 15 дана и почиње да тече од 7. септембра 2018. године и истиче 21. септембра 2018. године.

V Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Марина Миљковић, телефон: 011/715-7137 и Ирена Зулим, телефон:011/715-7533.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 
Град Београд – Служба за буџетску инспекцију, Београд, Краљице Марије 1,  са назнаком: „за интерни конкурс“.

VII Датум оглашавања: 6. септембар 2018. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 
Пријава са радном биографијом, решење о распоређивању или уговор о раду, диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема, радна књижица, односно доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.3.2017. године у основним судовима, односно, општинским управама.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место,   провера стручних знања из области наведених у конкурсу одржаће се у просторијама  Града Београда – Службе за буџетску инспекцију, Београд, ул. Краљице Марије бр.1, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

X Право учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују запослени на неодређено време у органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе и другим организационим облицима у систему локалне самоуправе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Службе за буџетску инспекцију.
Овај оглас објављен је на интернет страници Града Београда, на огласној табли Службе за буџетску инспекцију и огласној табли у седишту Града Београда.