петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 7/18, партије 1 и 4

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У отвореном поступку јавне набавке број 7/18, добра – Сушени лигнит, пелет, течни нафтни гас, брикети и мрки угаљ за потребе предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа града Београда, обликовану у 5 (пет) партија, за партију 1 (сушени лигнит) и партију 4 (брикети)

Обавештење

Документација везана за јавну набавку