понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/18

На основу члана 55., 57. и 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број: 124/12, 14/15 и 68/15) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
након спроведеног отвореног поступка, у предмету јавне набавке, радова број 1/18 – Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката и делова објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку