среда, 12. септембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објеката на грађевинској парцели формираној од КП 2179, 2188, 2178/1, 2173/3, 2174/3 и 2175/3 КО Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу објеката на грађевинској парцели формираној од КП 2179, 2188, 2178/1, 2173/3, 2174/3 и 2175/3 КО Нови Београд

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (испред сале 2 у сутерену) од 13. до 20. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „City planners” д.о.о. Београд, Војводе Саватија бр.15. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. септембра 2018. године.