среда, 12. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће „Telenor” д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изведеног пројекта проширења постојеће базне станице мобилне телефоније „БГ Борча 3”, постављене на антенском стубу у улици Кикиндска 49, на катастарској парцели број 883/2 КО Борча, на подручју градске општине Палилула у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, 27. марта 43-45, соба 511, V спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 25. септембар 2018. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).