понедељак, 12. новембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства” - Ушће

Kомисија за планове Скупштине града Београда,  на седници одржаној 6. новембра 2018. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“-Ушће, градске општине Нови Београд и Земун са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“-УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 13. новембра до 13. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX спрату), 20. децембра 2018.године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. децембра 2018. године.