петак, 16. новембар 2018.

Секретаријат за опште пословe

Позив за јавну набаку 43/18 - Услуга израде пројектне документације за потребе Секретаријата за опште послове

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 43/18 – Услуга израде пројектне документације за потребе Секретаријата за опште послове

Позив и конкурсна документација