петак, 16. новембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за јавну набавку 8/18

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда од дана 26.10.2018. године, за централизовану јавну набавку број 8/18, добра – Месне прерађевине и сухомеснати производи, у отвореном поступку
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

доноси
Одлуку о обустави поступка централизоване јавне набавке број 8/18, добра – Месне прерађевине и сухомеснати производи

Обуставља се отворени поступак централизоване јавне набавке број 8/18, добра – Месне прерађевине и сухомеснати производи, из разлога што нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама, обзиром да Наручилац у предметној јавној набавци није прибавио ниједну прихватљиву понуду.

Одлука