среда, 5. децембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, Палилула

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 19. новамбра 2018. утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток“ и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, Градска општина Палилула и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА „БОРЧАНСКИ ПРЕТОК” И УЛИЦА: ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И ХОПОВСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 од 6. децембра 2018. до 9. јануара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX спрату), 17. јануара 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 9. јануара 2019. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда. www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.