понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/18 - партија 3

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
о јавној набавци добра – Средства и прибор за одржавање хигијене, по партијама, 3. партија – Прибор за одржавање опште хигијене
(јавна набавка број 21/18)

Обавештење