понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 92/18

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 92/18 - Физичко-техничко и противпожарно обезбеђење зграда Градске управе, на период од две године

Позив и конкурсна документација