понедељак, 17. децембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за изградњу водова 110KV ради прикључења постројења за урпављање отпадом у Винчи

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2018. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
 поводом израде 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВА 110KV РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВИНЧИ НА МРЕЖУ,  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. децембра 2018. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 31. децембра 2018. године.

Текст и графика