недеља, 27. јануар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун - зона 1 и 2

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 17. јануара 2019. године утврдила је Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зона 1 и 2, за блок између саобраћајница С6, Новосадски аутопут, С10 и С11, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ГОРЊИ ЗЕМУН – ЗОНА 1 И 2, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ САОБРАЋАЈНИЦА С6, НОВОСАДСКИ АУТОПУТ, С10 И С11

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 28. јануара до 1. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX спрату), 14. марта 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом измена и допуна плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 1. марта 2019. године.