понедељак, 11. фебруар 2019.

Канцеларија за младе

Конкурс за најбољу женску иновациону предузетничку идеју у 2019. години

ГРАД БЕОГРАД 
Канцеларија за младе

објављује

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ЖЕНСКУ ИНОВАЦИОНУ ПРЕДУЗЕТНИЧКУ ИДЕЈУ У 2019. ГОДИНИ

Канцеларија за младе позива заинтересоване да се пријаве на Kонкурс за избор најбоље женске иновационе предузетничке идеје у 2019. години, који се реализује на основу Правилника о спровођењу конкурса за најбољу женску иновациону предузетничку идеју у 2019. години. Правилник о спровођењу конкурса за најбољу женску иновациону предузетничку идеју у 2019. години се налази у прилогу овог позива.

Конкурс се објављује на интернет презентацији Града Београда (www.beograd.rs) и интернет презентацији Канцеларије за младе (www.kancelarijazamlade.rs).

Рок за пријаву је 20 (двадесет) дана од дана објаве конкурса на интернет презентацији Града Београда, односно до 4. марта 2019. године.

Учесници на Кoнкурсу могу бити:
• Тимови, који чине минимално 2 (два), а максимално 5 (пет) чланова. Вођа тима мора бити женског пола;
• Предузетници или привредна друштва, који су основани најраније 2 (две) године пре објављивања овог конкурса. Оснивач предузетничке радње мора бити женског пола/власник најмање 50% привредног друштва мора бити женског пола.

Потпуну пријаву на Конкурс чини образац пријаве, потписано обавештење о обради података о личности, као и прописана неопходна документација.
Образац пријаве попуњава се електронски, а доставља уз пријаву у штампаној верзији (Образац пријаве-у прилогу позива).
Предата пријава се трајно архивира у Канцеларији и не враћа се подносиоцу.
Пријава на Конкурс се подноси на писарници Канцеларије на адреси Београд, Тиршова бр. 1, у затвореној коверти на којој је написано „Пријава на Конкурс за избор најбоље женске иновационе предузетничке идеје у 2019. години”.

Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:
• Старосна доб од 18 свих чланова тима;
• Да идеја којом конкуришу на овом Конкурсу није добитник финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом „Најбоља старт-ап идеја“ одржаног 2017. године, као и на конкурсу за најбољу бизнис идеју у 2018. години Фондације за младе таленте;
• Уколико је подносилац пријаве Предузетник или привредно друштво да није финансиран(о) од стране Града Београда, по основу било ког програма помоћи.

Прописану непоходу документацију чини:
• Фотокопија/ извод из читача важеће личне карте, односно документ којим се доказује статус избеглице, расељеног или интернорасељеног лица  за све чланове тима, односно предузетника или (су)власника привредног друштва;  
• Биографија свих чланова тима, односно предузетника или (су)власника привредног друштва;  
• Потписана Изјава вође тима да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом „Најбоља старт-ап идеја“ одржаног 2017. године, као и на конкурсу за најбољу бизнис идеју у 2018. години Фондације за младе таленте (Образац изјаве-у прилогу позива);
• Потписана Изјава Предузетника или привредног друштва да није финансиран(о) од стране Града Београда, по основу било ког програма помоћи (Образац изјаве-у прилогу позива).

Неблаговремена и непотпуна пријава неће бити разматрана.
Неблаговременом пријавом се сматра пријава која је поднета након истека рока за конкурисање.
Неблаговремене пријаве ће бити враћене подносиоцу пријаве уз пропратно писмо.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потпуну документацију која је наведене у самом конкурсу. 
Евентуална допуна документације неће бити прегледана по истеку рока за пријаву.

Бизнис идеја са којом Тимови конкуришу у квалификационом одлучивању вреднује се на основу следећих критеријума:
1. Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши
2. Оригиналност идеје
3. Утицај на квалитет живота грађана Београда
4. Потенцијал примене и развоја
5. Потенцијал за монетизацију 
6. Компетенције тима
7. Општи утисак о тиму и бизнис идеји

Критеријуми са којом Тимови конкуришу у финалном одлучивању вреднују се на основу следећих критеријума:
1. Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши
2. Оригиналност идеје
3. Утицај на квалитет живота грађана Београда
4. Потенцијал примене и развоја
5. Потенцијал за монетизацију
6. Компетенције тима
7. Општи утисак о тиму и бизнис идеји
8. Квалитет јавног наступа и представљања бизнис идеје
9. Квалитет бизнис плана

Критеријуми се вреднују квантитативним оценама, најмања оцена је један (1), а највећа оцена је пет (5).
Сваки критеријум квантитативно је представљен коефицијентом са којим се множи дата оцена:
1. Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши се множи са коефицијентом 1,5
2. Оригиналност идеје се множи са коефицијентом 1.
3. Утицај на квалитет живота грађана Београда се множи са коефицијентом 1,2.
4. Потенцијал примене и развоја се множи са коефицијентом 1,3.
5. Потенцијал за монетизацију се множи са коефицијентом 1,2.
6. Компетенције тима се множи са коефицијентом 1,3.
7. Општи утисак о тиму и бизнис идеји се множи се коефицијентом 1,5.
8. Квалитет јавног наступа и представљања бизнис идеје се множи са коефицијентом 1,5.
9. Квалитет бизнис плана се множи са коефицијентом 1,5. 

Стручни тим за оцену пријава вреднује бизнис идеје учесника Конкурса у квалификационом одлучовању, у свему у складу са критеријумима које прописује овај Правилник.
Стручни тим за оцену пријава врши вредновање искључиво на основу података које учесници/тимови наведу у обрасцу пријаве.
По окончању поступка вредновања идеје Стручни тим за оцену пријава доноси Извештај о броју учесника/тимова који су испунили услове да наставе учешће у Конкурсу, најкасније у року од  седам (7) дана од дана истека рока за достављање пријаве на Конкурс.
Услов за наставак учешћа у финалном одлучивању за сваког поједниначног учесника је да је освојио минимум 22,50 бодова.

Тимови који су испунили услове да наставе учешће у финалном одлучивању на Конкурсу пролазе обуку за писање бизнис плана и презентацију бизнис идеје, у трајању од највише пет (5) дана од доношења Извештаја Стручног тима за оцену пријава.
Након обуке сачињавају бизнис план, који  су дужни да доставе Комисији, пет дана пре финалног такмичења, односно одлучивања другостепене комисије.
Канцеларија за младе је у обавези да објави тачно време и место кад ће заседати и одлучивати Комисија, те да о томе појединачно обавести сваког од учесника на конкурсу који се пласирао у финалну фазу Конкурса.
Бизнис план мора одговарати стандардима обуке, са којом ће учесници бити упознати током обуке.
Комисија врши вредновање на основу података наведених у обрасцу пријаве, као и на основу личне презентације и бизнис плана учесника/тимова, о којој ће учесници/тимови, који учествују у финалном кругу, бити благовремено обавештени.

Коначну одлуку о рангирању и додели средстава доноси Комисија.
Коначну одлуку о рангирању учесника Комисија саопштава непосредно и у писаном облику, при чему првих 5(пет) рангираних тимова стичу право на исплату новчаних средстава на име помоћи за реализацију бизнис идеје.
Тим са квалитативном оценом „први” стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано прво место, у износу од 2.000.000,00 динара.
Тим са квалитативном оценом  „други” стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано друго место, у износу од 1.200.000,00 динара.
Тим са квалитативном оценом  „трећи” стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано треће место, износу од 800.000,00 динара.
Тим са квалитативном оценом  „четврти” стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано треће место, износу од 600.000,00 динара.
Тим са квалитативном оценом  „пети” стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано треће место, износу од 400.000,00 динара.
Првих пет рангираних тимова на основу коначне одлуке Комисије о рангирању и додели средстава стичу право на новчана средства на име помоћи за реализацију бизнис идеје уколико оснују предузетничку радњу или привредно друштво, у којем ће се сви чланови Тима бити чланови и са којим ће Канцеларија закључити Уговор о додели новчаних средстава. Уколико је награду добио предузетник или привреднo друштво Канцеларија са њим закључује Уговор о додели новчаних средстава.
Уколико учесници/тимови не поступе на начин из претходног става у року од 5 (пет) дана од доношења одлуке Комисије о рангирању и додели средстава, Канцеларија неће бити у обавези да закључи уговор о додели средстава.