недеља, 17. фебруар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29. јануара 2019. године, утврдила је јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, Градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У
нацрт плана детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. фебруара до 22. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату) 11. априла 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. марта 2019. године.