понедељак, 25. март 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за изградњу ТС 110/35 KV „Београд 44” и надземног вода 110 KV

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 14. марта 2019. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/35 KV „БЕОГРАД 44“ (СУРЧИН) И НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ТС НА ПОСТОЈЕЋИ  НАДЗЕМНИ ВОД  110 КV (БР. 104/2) И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у 27. марта 43-45 (сала у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, од 25. марта до 8. априла 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 8. априла 2019. године.

Текст и графика