четвртак, 28. март 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између улица Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 19. марта 2019. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у 27. марта 43-45 (сала у сутерену) од 28. марта до 11. априла 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45. 
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 11. априла 2019. године.