недеља, 12. мај 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну са извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 25. априла 2019. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, Градска општина Земун, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. маја до 11. јуна 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 27. јуна 2019. год. у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом измена и допуна плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јуна 2019. године.