уторак, 14. мај 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара 2/19 - Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

Позив и конкурсна документација