среда, 15. мај 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о покретању поступка за подношење понуда за јавну набавку 20/2019

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића бр. 6

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
„Извођење додатних (непредвиђених) радова на електроенергетским инсталацијама, сагледаних у току извођења радова на доградњи објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“, насеље Умка, ГО Чукарица”
(јавна набавка редни број 20/2019)

Обавештење