среда, 15. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/18 - за партију 8

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 9/18, Канцеларијски материјал, обликовану у (12) дванаест партија, за Партију 8 – Пратећи компјутерски материјал, аудио и видео касете

Обавештење